Acción piloto de apoio a PEMEs no desenvolvemento de novos produtos e servizos innovadores mediante o uso de ferramentas de deseño centrado no usuario
FORMULARIO DE SOLICITUDE
O prazo de solicitude está pechado
Datos da empresa
Nome da empresa
CIF
Dirección
CP
Localidade
Provincia
Sector
Persoa de contacto
Cargo
Teléfono
Mail
Información de candidatura
Descripción breve da actividade da empresa, definindo de forma precisa o nicho de mercado ao que se dirixe.
Como definiría a sua empresa?
Brevemente, que tipo de servizos ofrecedes actualmente? que tipo de produtos producides/comercializades?
Por que queredes participar neste piloto e qué resultados esperades obter?
Descripción do equipo que involucrará nesta actividade (máximo 8 persoas)
Nome Cargo
Atópase actualmente a empresa a traballar no desenvolvemento dalgún novo produto ou servizo?

Hai algún reto específico que teñades e no que creades que este piloto pode axudarvos? En caso afirmativo incluír un breve resumo.

Enquisa
Coa finalidade de reunir datos que nos axuden á avaliación do piloto e á realización de futuras accións, os solicitantes deben responder a maiores á seguinte enquisa
Cal das seguintes afirmacións describe mellor o uso que a empresa fai do deseño?

Cal das seguintes afirmacións describe mellor a súa comprensión do deseño? (selección múltiple) O deseño serve para dotar de estética e estilo un produto.
O deseño serve para dotar de forma e funcións un produto.
O deseño serve como ferramenta de marketing e promoción.
O deseño serve para resolver problemas de maneira creativa.
O deseño serve para desenvolver novos produtos e servizos.
O deseño serve como ferramenta para ter un mellor coñecemento das necesidades dos usuarios.
O deseño serve para mellorar a innovación e a competitividade.
O deseño serve para a toma de decisións estratéxicas.
Outros.


Que experiencia tedes usando o deseño?

Quen leva a cabo o deseño dun novo produto/servizo?

Que experiencia tedes usando ferramentas de deseño ou metodoloxías áxiles?

Coñecedes ben as necesidades do voso perfil de cliente?
Foi beneficiario dalgunha axuda pública relacionada coa innovación nos últimos 5 anos? En caso afirmativo indicar cál ou cáles
Foi excluído dalgunha axuda pública relacionada coa innovación nos últimos 5 anos? En caso afirmativo indicar os motivos
Tería interese en participar dalgún tipo de axudas para implementar o uso do deseño a nivel extratéxico na empresa?
A empresa comprométese á veracidade dos datos introducidos
En caso de ser seleccionada, a empresa comprométese a involucrar o equipo mencionado na solicitude
Desexo recibir información doutros eventos, convocatorias, etc. organizados por GAIN
Entendo que os datos deste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión deste acto e poderán ser compartidos co resto de organizadores. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es.